Home » Merlin (page 2)

Merlin

Nuorten poikkeuksellisten tajunnantilojen asteikko

Adolescent Dissociative Experiences Scale-II Alle on käännetty asteikko, jolla arvioidaan dissosiatiivisia kokemuksia 14-20-vuotiailla nuorilla. Arvioi jokainen väittämä asteikolla 0 (ei tapahdu koskaan) – 10 (tapahtuu koko ajan), kun et ole ollut päihteiden tai muiden kemiallisten aineiden vaikutuksen alaisena. Käännös ei ole virallinen. Muista myös, ettei pistemääräsi korvaa psykiatrin tai psykologin arviota. Uppoudun niin kiihkeästi television katseluun, videopelien pelaamiseen tai lukemiseen, …

Read More »

Dissosiaatiohäiriöiden luokittelu

Mielenterveyden häiriöiden luokitteluun on maailmalla käytössä kaksi pääjärjestelmää. Maailman terveysjärjestö WHO:n luokitus, International Statistical Classification of Diseases eli ICD-10, on se, jonka mukaan taudinmääritys pyritään suomessa antamaan. Toinen järjestelmä on Amerikan psykiatriyhdistyk- sen kehittämä Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, lyhyesti DSM-IV, jota käytetään erityisesti tieteellisissä julkaisuissa ja Suomessa ICD-10-luokituksen rinnalla. Luokitusjärjestelmät ovat monissa suhteissa samankaltaiset, mutta esimerkiksi dissosiaatiohäiriöiden kohdalla niissä on eroja. Koska …

Read More »

Tarkemmin määrittelemätön dissosiaatiohäiriö

Dissosiatiivinen transsihäiriö Ganserin oireyhtymä Dissosiatiivinen kooma Tarkemmin määrittelemättömän dissosiaatiohäiriön diagnostiset kriteerit (DSM IV) Tarkemmin määrittelemättömien dissosiaatiohäiriöiden ryhmään luetellaan kaikki häiriöt, joiden pohja on dissosiatiivinen, mutta jotka eivät täytä minkään muun dissosiaatiohäiriön kriteereitä. Häiriöiden kirjo on laaja, ja oirekuvat tämän kategorian sisällä poikkeavat toisistaan voimakkaasti. Tässä osiossa käydään läpi joitakin alaryhmiä. Dissosiatiivisen identiteettihäiriön kaltaiset oireyhtymät on kuvattu omassa osiossaan. Dissosiatiivinen transsihäiriö …

Read More »

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti

Muita nimiä monipersoonahäiriö, sivupersoonahäiriö, englanniksi dissociative identity disorder (DID), multiple personality disorder, (MPD) Otettu DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) -diagnoosiluetteloon vuonna 1980. Tyypillinen piirre on kahden tai useamman erillisen henkilön käytöstä toistuvasti hallitsevan identiteetin tai persoonallisuuden osan olemassaolo, sekä niin suuri kykenemättömyys henkilökohtaisten tietojen antamiseen, ettei oireilua ole mahdollista selittää normaalilla unohtelulla. Tila ei saa olla seuraus …

Read More »

Depersonalisaatiohäiriö

Depersonalisaatio

Depersonalisaatioksi kutsutaan tilaa, jossa henkilön käsitys oman itsen ja ympäristön olemassaolosta hämärtyy. Hänestä saattaa tuntua, että hänen kehonsa on epätodellinen, muuttuu tai katoaa, tai että hän tarkkailee itseään oman kehonsa ulkopuolelta. Henkilö on kuitenkin tietoinen siitä, ettei kokemus ole ”totta”; hänen todellisuudentajunsa pysyy kokemuksen aikana hyvänä. Suurin osa ihmisistä on jossain elämänsä vaiheessa kokenut depersonalisaatioelämyksen; sen voivat laukaista esimerkiksi tietyt …

Read More »

Dissosiatiivinen pakkovaellus

Dissosiatiivinen pakkovaellus

Dissosiatiivinen pakkovaellus (dissociative fugue) on harvinainen häiriö, jossa henkilö äkillisesti unohtaa identiteettinsä ja menneisyytensä, mahdollisesti omaksuu uuden identiteetin ja matkustaa odottamatta pois kotiympäristöstään. Tilan laukaisee yleensä trauma tai muu kuormittava elämäntilanne. Syyt ja esiintyvyys Kuten yllä todettiin, vaelluksen laukaisee useimmiten kuormittava elämäntilanne tai traumaattinen kokemus, jolloin ”vanhan” identiteetin unohtaminen ja pako tapahtumapaikalta suojaa tehokkaasti psyykeä estämällä ikävien tunteiden vyörymisen. Pakkovaellusepisodin …

Read More »

Dissosiatiivinen amnesia

Dissosiatiivinen amnesia

Dissosiatiivisen amnesian (muistinmenetyksen), vanhalta nimitykseltään psykogeenisen amnesian, pääoire on kykenemättömyys muistaa itselleen tärkeää, useimmiten henkisesti kuormittavaa tai traumaattista informaatiota. Muistiaukko on liian laaja ollakseen tavallista unohtelua, eikä se johdu elimellisistä syistä tai esimerkiksi päihteiden käytöstä. Dissosiatiivinen amnesia voidaan jakaa alatyyppeihin amnesian laajuuden mukaan: Paikallinen (lokalisoitunut) amnesia käsittää tietyn ajanjakson (yleensä muutamasta tunnista muutamaan päivään, mutta pidemmätkin jaksot ovat mahdollisia) henkilön elämästä. …

Read More »

Persoonan rakenteellinen dissosiaatio

Persoonallisuus koostuu eri toimintarakenteista Traumaan liittyvä rakenteellinen dissosiaatio Näennäisesti normaali ja emotionaalinen persoonallisuuden osa (ANP ja EP) Primaari rakenteellinen dissosiaatio Sekundaarinen rakenteellinen dissosiaatio Tertiäärinen rakenteellinen dissosiaatio Traumaperäisten häiriöiden hoito rakenteelliseen dissosiaatioteoriaan perustuen Persoonan rakenteellinen dissosiaatioteoria on mm. eläinten käyttäytymisen tutkimiseen (etologiaan) sekä 1900-luvun alun psykiatri Charles Myersin ja Pierre Janetin työhön ja teorioihin perustuva selitysmalli traumaan liittyvien häiriöiden syntymekanismista. Sen …

Read More »

Dissosiaatio pähkinänkuoressa

Dissosiaatio käsitteenä tarkoittaa kokonaisuuden osien joutumista erilleen toisistaan. Maailmalla yleisesti käytetyn määritelmän mukaan dissosiaatio on prosessi, jossa normaali tajunnan, muistojen, identiteetin ja havaintojen yhdistyminen on häiriintynyt (DSM-IV-TR). Tämän näkemyksen mukaan dissosiaatiota on normaalia ja patologista. Tervettä dissosiaatiota ovat tämän määritelmän mukaan esimerkiksi kahden asian yhtäaikainen tekeminen, syvä eläytyminen (esim. roolileikki ja mielikuvitusystävät), asiaan imeytyminen tai tunteiden tietoinen tukahduttaminen vaikeassa tilanteessa. Patologista dissosiaatiota …

Read More »

Dissosiaatio: yleiskatsaus

Dissosiaatio

Dissosiaation määritelmä Trauma ja patologinen dissosiaatio Dissosiaatiohäiriöt Persoonan rakenteellinen dissosiaatioteoria ja Van der Hartin, Nijenhuisin ja Steelen näkemys Tajunnantilan muutokset Dissosiaatio-oireet Dissosiaation määritelmä Sanana dissosiaatio viittaa kokonaisuuden osien erkanemiseen toisistaan. Psykologiassa dissosiaatiolla viitataan tilanteeseen, jossa henkilön normaali tajunnan, muistojen, identiteetin ja havaintojen yhdistyminen on häiriintynyt (DSM-IV-TR). Tämä on johtanut dissosiaation näkemiseen jatkumona, jonka alkupäässä on normaali ja lopussa patologinen dissosiaatio. Dissosiaatiota kuvataan usein janamallilla: Ilmiöitä, jotka …

Read More »