Trauma ja dissosiaatio

Akuutti stressihairio

Akuutti stressihairio